Haraka lasteaed
Sisukaart
Õppetegevus

Avaleht

Meist

Uudised

Rühmad

Õppetegevus
Õppekava
Lasteaia laul
Tervisedendus
Projektid

Lastevanematele

Pildigalerii

Kontakt

Avalik teave

Kasulikud lingid

Õppekava

Haraka lasteaia õppekavas on kirjeldatud õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, valdkonnad, valdkondade õppesisu ja eeldatavad tulemused vanuseti. Õppekavas sätestatakse õppe- ja kasvatustegevuse korraldus, laste arengu hindamise põhimõtted ja korraldus ning koostöö põhimõtted lastevanematega.

Õppe- ja kasvatustegevus üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös

Loe veel

Laste arengu hindamise põhimõtted

Lapse arengu hindamise aluseks võetakse õppekavas väljatoodud lapse arengu eeldatavad tulemused
vanuseti. Lapse arengut jälgitakse aasta jooksul, andmed dokumenteeritakse.

Arengumuutuste ülestähendamise järel tehakse kokkuvõte, kus tuuakse välja lapse tugevad
küljed ja arendamist vajavad küljed. Edaspidiste tegevuste planeerimine toimub õpetaja,
lapsevanema ja lapse koostöös. Probleemide ilmnemisel konsulteeritakse erispetsialistidega
(logopeediga, psühholoogiga).

Lapse arengut puudutav materjal koondatakse lapse kasvumappi. Arengukokkuvõtte ja lapse
kasvumapi põhjal viiakse lastevanematega läbi arenguvestlused. Arenguvestlus on vestlus
koostööpartnerite vahel, et täiendada vastastikku oma informeeritust lapsest.  

Loe veel

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Õppeaasta algab lasteaias 1. septembril ja kestab 31. augustini.

Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale
päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ning kavandatud
õppe- ja kasvatustegevused.
Kogu rühma ühised õppetegevused on planeeritud hommikusöögi ja lõunasöögi vahele (sh õuesõppetegevused).
Pärastlõunane aeg võimaldab teha tööd väikerühmades või individuaalselt, samuti tegeleda huvitegevustega.
 

Powered by Saurus CMS